PRIVACY VERKLARING

Voor het laatst bijgewerkt op 17 december 2020

1. Algemeen

I.C.-Interieur bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. I.C.-Interieur bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens steeds zullen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Over welke persoonsgegevens en doelen het gaat zijn verderop beschreven in dit document.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: zie puntje 11 – Contactgegevens

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door I.C.-Interieur bv, met maatschappelijke zetel in O.L.Vrouwlaan 22, 2570 te Duffel en ingeschreven in het HR onder nummer BE 0478.417.955 (hierna "I.C.-Interieur" genoemd). I.C.-Interieur wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. I.C.-Interieur wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. I.C.-Interieur vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.
Hieronder vindt u informatie over welke gegevens I.C.-Interieur verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, vroegere en toekomstige) en op alle bezoekers van deze website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

I.C.-Interieur streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer I.C.-Interieur uw persoonsgegevens verwerkt.
Voor meer informatie hieromtrent verwijst I.C.-Interieur u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die I.C.-Interieur verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende contactformulieren op onze website en die I.C.-Interieur verkrijgt van de klant zelf via email of telefonisch voor doeleinden die hieronder beschreven zijn.

I.C.-Interieur treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van I.C.-Interieur's diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door I.C.-Interieur voor zover nodig in het kader van de diensten van I.C.-Interieur.

4. Doeleinden

I.C.-Interieur verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer I.C.-Interieur daarvoor gevraagd wordt voor het uitvoeren van onze professionele diensten, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkenen.

Mits toestemming en voor zover vereist, verzamelt I.C.-Interieur persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

4.1 Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten dan heeft I.C.-Interieur in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die I.C.-Interieur in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt I.C.-Interieur alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij I.C.-Interieur, zal I.C.-Interieur u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kan I.C.-Interieur ook bepaalde gegevens aan u toewijzen.

4.2 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is I.C.-Interieur wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan I.C.-Interieur worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

4.3 Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

I.C.-Interieur gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van diensten en voor administratieve doeleinden.

4.4 Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

I.C.-Interieur kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die I.C.-Interieur uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige dienstenportfolio en I.C.-Interieur 's processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5. Beveiliging

I.C.-Interieur streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen.
I.C.-Interieur draagt zorg voor passende technische maatregelen om vertrouwelijke persoonsgegevens te beveiligen.

Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien gebruikt I.C.-Interieur allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging en encrypteerde paswoorden en beveiliging tegen alle mogelijke hacking.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

I.C.-Interieur's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, websites van partners, ...) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

I.C.-Interieur verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden, tenzij indien nodig voor onze dienstverlening:
Voor sommige aspecten van onze diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen I.C.-Interieur en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

Indien I.C.-Interieur op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt I.C.-Interieur uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van I.C.-Interieur, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 11 van deze Privacy Policy. I.C.-Interieur zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 11 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

7.1 Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van I.C.-Interieur. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt I.C.-Interieur de verwerking van die persoonsgegevens tenzij I.C.-Interieur dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.2 Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • Welke rechten u heeft

7.3 Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door I.C.-Interieur
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op I.C.-Interieur rust

I.C.-Interieur zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen.
Bij gedeeltelijke verwijdering zal I.C.-Interieur eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door I.C.-Interieur. I.C.-Interieur kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is I.C.-Interieur bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van I.C.-Interieur de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die I.C.-Interieur in staat stelt de juistheid ervan te controleren
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 • I.C.-Interieur heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van I.C.-Interieur zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door I.C.-Interieur.

7.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van I.C.-Interieur te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om I.C.-Interieur te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Bewaartermijnen

I.C.-Interieur bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is I.C.-Interieur bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract.
Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & Contacformulier

9.1 Cookie Policy

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten. De diensten vermeld in deze paragraaf laten de eigenaar van de website toe om het webverkeer op onze website te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om het gebruikersgedrag in kaart te brengen.

A.1 Google Adwords conversietracking

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en gebruik.
Verwerkingslocatie van Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

A.2 Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google Analytics verzamelt gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of hoe deze naar onze website gekomen is.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.
Verwerkingslocatie: Google Privacy Policy:https://policies.google.com/privacy?hl=en - Opt Out: Google Analytics Opt-out Browser Add-on --> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9.2 Contactformulier op deze website

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan I.C.-Interieur om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens zijn: naam, e-mail, adres en telefoonnummer.

10. Verantwoordelijkheden

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

I.C.-Interieur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van I.C.-Interieur.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door I.C.-Interieur enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch I.C.-Interieur behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van I.C.-Interieur en dat door de loutere mededeling van informatie aan I.C.-Interieur, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot een privaat gedeelte van de website van I.C.-Interieur middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door I.C.-Interieur worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

11. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

I.C.-Interieur bv
O.L.Vrouwlaan 22,
2570 Duffel
Belgium
Gsm: +32 496 30 86 99
E-mail: info@ic-interieur.be

12. Wijzigingen

I.C.-Interieur behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Policy aan te passen.